ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Om geldig te zijn moet elke klacht binnen de 8 dagen na toezending van de factuur toekomen per aangetekend schrijven. Na het verstrijken van deze termijn wordt geen enkele klacht meer aanvaard. De betaling mag niet uitgesteld worden omwille van een klacht. De factuur is betaalbaar te Peutie, op de overeengekomen vervaldag. De wissels, cheques, mandaten en kwitanties brengen noch vernieuwing noch afwijking mede.

Niet-betaling op de vastgestelde datum legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant een intrest van 10% per jaar op het nog verschuldigde bedrag te betalen. Wanbetaling brengt, zonder dat ingebrekestelling vereist is, een verhoging van het achterstallige saldo mede met 15 % ten titel van aangenomen en forfaitaire schadevergoeding met een minimum van EUR 40,00.

Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Vilvoorde en Brussel. De Belgische wet is van toepassing. De nietigheid van een clausule wegens tegenstrijdigheid met bepalingen van dwingend recht kan in geen geval de nietigheid van andere clausules tot gevolg hebben.

Het vermelden van deze voorwaarden geldt als aanmaning tot betaling.

ADRES

Immo Dominique b.v.
Aarschotsestraat 113
B-1800 Peutie
BTW: BE 0466.236.834
Tel +32 (0)2 756 52 00
Fax +32 (0)2 756 52 09
E-mail: secretary@immo-dominique.be
BNP Paribas FortisBE17 2300 2189 3021

Maatschappelijke zetel
Aarschotsestraat 113
B-1800 Peutie

Nuttige links

OPENSyndic - Login
Vlaamse Vastgoed Federatie
Lid van UNIZO
Vastgoed - Tv
BIV - Nr. 207379
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar en
Vastgoedmakelaar-Syndicus,
erkend in België - BIV Nr. 207379
Onderhevig aan de plichtenleer van de vastgoedmakelaar

Waarborgorganisme

Collectieve polis via het BIV

 

 

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden
Disclaimer

 

 

Vacatures

Vacatures Syndicus
Vacatures Maintenance